Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
18.01.2018 13:34

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora CUW z dnia 16 stycznia 2018

w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/198/2016  Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z  2016 r. poz. 10834), oraz art. 13 a. ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. zgodnie

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Plan o którym mowa w § 1. zamieszcza się na stronie: www.cuw.michalowice.pl

 

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Data publikacji: 18.01.2018 13:34
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2018 13:34
Wyświetleń: 57
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak