Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
09.01.2017 13:29

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora CUW z dnia 5 stycznia 2017

w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/198/2016  Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z  2016 r. poz. 10834), oraz art. 13 a. ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. zgodnie

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Plan o którym mowa w § 1. zamieszcza się na stronie: www.cuw.michalowice.pl

 

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Data publikacji: 09.01.2017 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 116