Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
20.08.2018 14:02

CUW.2311.2.1.2018

67
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 03 września 2018 r.
do 19 czerwca 2019 r
Termin składania ofert upłynął: 10.08.2018 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 03 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r”. nr sprawy CUW.2311.2.1.2018
Numer ogłoszenia 597776-N-2018; data zamieszczenia: 01.08.2018 r.
W terminie składnia ofert tj. do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty.

 

Część 1 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Michałowicach

 

NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

CENA OFERTY BRUTTO

Liczba punktów

(maks. 60)

NORMA EURO

Liczba punktów

(maks. 30)

WARUNKI PŁATNOŚCI

Liczba punktów

(maks. 10)

RAZEM PUNKTY

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 33,

 05-825 Grodzisk Mazowiecki

173 808,00

51,78

3 pojazdy euro 3

3 pojazdy euro 6

15,00

30 dni

10,00

76,78

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim

ul. Ząbkowska 2,

 08-300 Sokołów Podlaski

150 000,00

60,00

2 pojazdy euro 4

10,00

30 dni

10,00

80,00

 

 

Część 2 – Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

 

NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

CENA OFERTY BRUTTO

Liczba punktów

(maks. 60)

NORMA EURO

Liczba punktów

(maks. 30)

WARUNKI PŁATNOŚCI

Liczba punktów

(maks. 10)

RAZEM PUNKTY

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 33,

 05-825 Grodzisk Mazowiecki

72 420,00

41,43

2 pojazdy euro 3

3 pojazdy euro 6

15,00

30 dni

10,00

69,43

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim

ul. Ząbkowska 2,

 08-300 Sokołów Podlaski

150 000,00

60,00

1 pojazd euro 3

0,00

30 dni

10,00

70,00

 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Część 1

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 60% (60 pkt), norma euro 30% (30 pkt.) i warunki płatności 10% (10 pkt.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez:   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. ul. Ząbkowska 2, 08 – 300 Sokołów Podlaski , cena oferty brutto – 150 000,00 zł 60 pkt; norma euro 10 pkt; termin płatności faktury 30 dni 10 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 27.08.2018 r. w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice w Regułach.

 

Część 2

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 60% (60 pkt), norma euro 30% (30 pkt.) i warunki płatności 10% (10 pkt.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez:   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. ul. Ząbkowska 2, 08 – 300 Sokołów Podlaski, cena oferty brutto – 50 000,00 zł 60 pkt; norma euro 0 pkt; termin płatności faktury 30 dni 10 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 27.08.2018 r. w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice w Regułach.

 

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Data publikacji: 20.08.2018 14:02
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2018 14:02
Wyświetleń: 67
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak