Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
06.12.2018 15:47

CUW.2311.2.8.2018

38
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r
Termin składania ofert upłynął: 04.12.2018 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r”. nr sprawy CUW.2311.2.8.2018
Numer ogłoszenia 653668-N-2018; data zamieszczenia: 27.11.2018 r.
W terminie składnia ofert tj. do dnia 4 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Część 1 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Michałowicach

NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

CENA OFERTY BRUTTO

Liczba punktów

(maks. 60)

NORMA EURO

Liczba punktów

(maks. 40)

RAZEM PUNKTY

1

Leszek Wnuk

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ul. Targowa 38B,

 05 – 816 Opacz Mała

93 600,00

60,00

Euro V

Euro VI

40,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 33,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

101 347,20

55,41

Euro V

Euro V

40,00

95,41

3

Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. Jawna

ul. Poniatowskiego 65

05 – 220 Zielonka

106 220,16

52,87

Euro V

Euro V

40,00

92,87

 

 

Część 2 – Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

CENA OFERTY BRUTTO

Liczba punktów

(maks. 60)

NORMA EURO

Liczba punktów

(maks. 40)

RAZEM PUNKTY

1

Leszek Wnuk

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ul. Targowa 38B,

05 – 816 Opacz Mała

35 400,00

60,00

Euro VI

40,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 33

 05-825 Grodzisk Mazowiecki

43 452,00

48,88

Euro V

40,00

88,88

3

Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. jawna

ul. Poniatowskiego 65

05 – 220 Zielonka

35 406,72

59,99

Euro V

40,00

99,99

 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

 

 

Część 1

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto
o znaczeniu 60% (60 pkt) oraz norma euro 40% (40 pkt.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez:

 Leszek Wnuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Targowa 38B, 05 – 816 Opacz Mała, cena oferty brutto – 93 600,00 zł 60 pkt; norma euro 40 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 12.12.2018 r. w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice w Regułach.

 

Część 2

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto
o znaczeniu 60% (60 pkt) oraz norma euro 40% (40 pkt.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez:

Leszek Wnuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Targowa 38B, 05 – 816 Opacz Mała, cena oferty brutto – 35 400,00 zł 60 pkt; norma euro 40 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 12.12.2018 r. w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice w Regułach.

 

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Data publikacji: 06.12.2018 15:47
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2018 15:47
Wyświetleń: 38
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak