Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
18.08.2014 15:26

ZOEAS.2712.10.2014

50
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.
Termin składania ofert upłynął: 12.08.2014 godzina: 10:30

Reguły, dnia 18.08.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.”.

nr sprawy: ZOEAS.2712.10.2014
Numer ogłoszenia 168361 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014 r.
W terminie składnia ofert tj. do dnia 12 sierpnia 2014 r. do godz. 10:30 wpłynęły 2 oferty.

 NR. OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa Brutto

Liczba punktów w kryterium cena -100%

I.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

ul. Płocka 13, 06 – 400 Ciechanów

150 976,87 zł.

Wykonawca wykluczony
z postępowania

II.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

 ul. Chełmońskiego 33,  05-825 Grodzisk Maz.

178 266,00 zł.

100 pkt.

 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 1
  • Liczba ofert odrzuconych – 1

 

 Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę, którzy złożył ofertę nr: I na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr: I, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy - ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i oferty, które niepodlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100% jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 33,  05-825 Grodzisk Maz., cena brutto 178 266,00 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje,
że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub
e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. 

 

Podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się 27.08.2014 r. 

Data publikacji: 18.08.2014 15:26
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2014 15:26
Wyświetleń: 50
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak