Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
23.12.2014 15:55

ZOEAS.2712.13.2014

89
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do placówek oświatowych od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Termin składania ofert upłynął: 22.12.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

 W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: ZOEAS.ZP.13.2014 pn.

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do placówek oświatowych od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”

Numer ogłoszenia: 401080 – 2014; data zamieszczenia 08.12.2014 r.
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 410994 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014

 

ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

 

NAZWA CZĘŚCI

ZADANIE NR 1 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie,
Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

ZADANIE nr 2 – Zespół Szkół  w Michałowicach, ul. Szkolna 15,
05 – 816 Michałowice.

ZADANIE NR 3 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi,
ul. Główna 96, 05 – 806 Nowa Wieś.

ZADANIE NR 4 – Gminne  Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05 – 806 Nowa Wieś.

ZADANIE NR 5 – Gminne  Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice.

 

Liczba złożonych ofert – 1:

 

Oferta nr 1 .

 

DUON Marketing and Trading S. A.

ul. Heweliusza 11

80 – 890 Gdańsk

 

Oferowana kwota brutto:

 

NAZWA CZĘŚCI

KWOTA

ZADANIE NR 1 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie,
Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

158 068,09 zł

ZADANIE nr 2 – Zespół Szkół  w Michałowicach, ul. Szkolna 15,
05 – 816 Michałowice.

128 941,43 zł

ZADANIE NR 3 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi,
ul. Główna 96, 05 – 806 Nowa Wieś.

124 616,54 zł

ZADANIE NR 4 – Gminne  Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05 – 806 Nowa Wieś.

27 644,98 zł

ZADANIE NR 5 – Gminne  Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice.

69 401,04 zł

RAZEM

508 669,08 zł

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

I.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących częściach:

  • ZADANIE NR 4 – Gminne  Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05 – 806 Nowa Wieś.
  • ZADANIE NR 5 – Gminne  Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice.

 

II.

ZADANIE NR 1 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez: DUON Marketing and Trading S. A. ul. Heweliusza 11, 80 – 890 Gdańsk, cena oferty brutto – 158 068,09 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 14.01.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach.

ZADANIE nr 2 – Zespół Szkół  w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez: DUON Marketing and Trading S. A. ul. Heweliusza 11, 80 – 890 Gdańsk, cena oferty brutto – 128 941,43 zł

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 14.01.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach.

ZADANIE NR 3 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05 – 806 Nowa Wieś.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez: DUON Marketing and Trading S. A. ul. Heweliusza 11, 80 – 890 Gdańsk, cena oferty brutto – 124 616,54 zł

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 14.01.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach.

 

 

(-) Ewa Wierzgała

 Dyrektor ZOEAS Gminy Michałowice

Data publikacji: 23.12.2014 15:55
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2014 15:55
Wyświetleń: 89
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak