Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
30.07.2015 12:00

ZOEAS.2712.2.2015

39
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r.
Termin składania ofert upłynął: 29.07.2015 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r.”.

nr sprawy: ZOEAS.2712.2.2015
Numer ogłoszenia 185452 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 r.
W terminie składnia ofert tj. do dnia 29 lipca 2015 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

( C )

WARUNKI PŁATNOŚCI

(P)

LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM

CENA

(C) 95 %

(max 95 pkt)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

WARUNKI

PŁATNOŚCI

(P) 5 %

(max 5 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

L= C+ P

I.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 33,

05-825 Grodzisk Maz.

209 520,00 zł

30 dni

95 pkt

5 pkt

 100 pkt 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna z pozostałych ofert nie podlega odrzuceniu.

Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz warunki płatności o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 33, 05 – 825 Grodzisk Maz. cena oferty brutto: 209.520,00 zł oraz warunki płatności 30 dni. Oferta otrzymała łącznie maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje,że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Z uwagi na powyższe umowa zostanie podpisana 06.08.2015 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

(-)Ewa Wierzgała

 

Dyrektor ZOEAS Gminy Michałowice

Data publikacji: 30.07.2015 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2015 12:00
Wyświetleń: 39
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak