Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
27.06.2016 13:34

ZOEAS.2712.2.2016

32
Remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12/20 oraz w Zespole Szkół w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15
Termin składania ofert upłynął: 03.06.2016 godzina: 09:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

 W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

  1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZOEAS.2712.2.2016 pn.

"Remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12/20

oraz w Zespole Szkół w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15"

Numer ogłoszenia: 129450 - 2016; data zamieszczenia 20.05.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

Część 1 – Remont w Szkole Podstawowej w Komorowie 

Część 2 – Remont w Gimnazjum w Komorowie

Część 3 – Remont w Liceum w Komorowie

Część 4 – Remont w Szkole Podstawowej w Michałowicach

Część 5 – Remont w Gimnazjum w Michałowicach

 

W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 3.06.2016 r. do godz. 900 wpłynęły 4 oferty.

Kryterium oceny ofert było: 90 pkt. cena, 10 pkt. długość gwarancji.

 

nr oferty

nazwa Wykonawcy

Część 1

Remont w Szkole Podstawowej w Komorowie

Część 2

Remont w Gimnazjum w Komorowie

Część 3

Remont w Liceum w Komorowie

Część 4

Remont w Szkole Podstawowej w Michałowicach

Część 5

Remont w Gimnazjum w Michałowicach

kwota brutto

długość gwarancji

kwota brutto

długość gwarancji

kwota brutto

długość gwarancji

kwota brutto

długość gwarancji

kwota brutto

długość gwarancji

1

Andrzej Stolarczyk

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE

ul. Spacerowa 27A

05-816 Michałowice

-

-

-

-

-

-

-

-

38 262,12

3 lata

-

-

-

-

90 pkt + 5 pkt

= 95 pkt

2

CENTRUM USŁUG BUDOWLANYCH

ul. Mickiewicza 64

05-600 Grójec

161 849,69

2 lata

-

-

24 893,65

2 lata

92 832,75

2 lata

-

-

90pkt+0pkt = 90pkt

-

39,05pkt+0 pkt

=39,05pkt

90 pkt + 0 pkt

= 90 pkt

 

3

RC BUD Robert Cholewiński

ul. Prawnicza 21A

02-495 Warszawa

-

-

-

-

-

-

97 084,83

4 lata

40 325,32

4 lata

-

-

-

86,06pkt+10pkt

=96,06pkt

85,40pkt+10pkt

=95,40pkt

4

VIP – URB

ul. Leszka Czarnego 7

02-496 Warszawa

183 180,10

4 lata

68 782,84

4 lata

10 802,33

4 lata

-

-

-

 

79,52pkt+10pkt

=89,52pkt

90pkt+10pkt

=100 pkt

90pkt+10pkt

=100 pkt

-

-

 

 

 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

 II.

Część 1 – Remont w Szkole Podstawowej w Komorowie 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Ze względu na to, że kryterium oceny ofert było: 90 pkt. cena, 10 pkt. długość gwarancji, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2, złożona przez: Centrum Usług Budowlanych, ul. Mickiewicza 64, 05 – 600 Grójec na kwotę 161 849,69 zł., długość gwarancji  2 lata. Łączna punktacja  90 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 4.07.2016 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Komorowie, Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

 

Część 2 – Remont w Gimnazjum w Komorowie

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Ze względu na to, że kryterium oceny ofert było: 90 pkt. cena, 10 pkt. długość gwarancji, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4, złożona przez: VIP – URB Bogusław Śliwa, ul. Leszka Czarnego 7, 02 – 496 Warszawa na kwotę 68 782,84 zł., długość gwarancji  4 lata. Łączna punktacja  100 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 4.07.2016 r. w siedzibie Gimnazjum w Komorowie, Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

 

Część 3 – Remont w Liceum w Komorowie

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Ze względu na to, że kryterium oceny ofert było: 90 pkt. cena, 10 pkt. długość gwarancji, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4, złożona przez: VIP – URB Bogusław Śliwa, ul. Leszka Czarnego 7, 02 – 496 Warszawa na kwotę 10 802,33 zł., długość gwarancji  4 lata. Łączna punktacja  100 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 4.07.2016 r. w siedzibie Liceum w Komorowie, Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

 

Część 4 – Remont w Szkole Podstawowej w Michałowicach

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Ze względu na to, że kryterium oceny ofert było: 90 pkt. cena, 10 pkt. długość gwarancji, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3, złożona przez: RC BUD Robert Cholewiński, ul. Prawnicza 21A, 02 – 495 Warszawa na kwotę 97 084,83 zł., długość gwarancji  4 lata. Łączna punktacja  96,06 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 4.07.2016 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice.

 

Część 5 – Remont w Gimnazjum w Michałowicach

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Ze względu na to, że kryterium oceny ofert było: 90 pkt. cena, 10 pkt. długość gwarancji, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3, złożona przez: RC BUD Robert Cholewiński, ul. Prawnicza 21A, 02 – 495 Warszawa na kwotę 40 325,82 zł., długość gwarancji  4 lata. Łączna punktacja  95,40 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 4.07.2016 r. w siedzibie Gimnazjum w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice.

 

Data publikacji: 27.06.2016 13:34
Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2016 13:34
Wyświetleń: 32
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak