Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
17.11.2015 15:46

ZOEAS.2712.3.2015

51
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do placówek oświatowych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Termin składania ofert: 17.11.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: ZOEAS.2712.3.2015 pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do placówek oświatowych
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

Numer ogłoszenia: 299524 – 2015; data zamieszczenia 6.11.2015 r.

 

ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

 

NAZWA CZĘŚCI

ZADANIE NR 1 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie,
Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

ZADANIE nr 2 – Zespół Szkół  w Michałowicach, ul. Szkolna 15,
05 – 816 Michałowice.

ZADANIE NR 3 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi,
ul. Główna 96, 05 – 806 Nowa Wieś.

ZADANIE NR 4 – Gminne  Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05 – 806 Nowa Wieś.

ZADANIE NR 5 – Gminne  Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice.

 

Liczba złożonych ofert – 1:

 

Oferta nr 1 .

 

DUON Marketing and Trading S. A.

ul. Heweliusza 9

80 – 890 Gdańsk

 

 

 

 

Oferowana kwota brutto:

 

NAZWA CZĘŚCI

KWOTA

ZADANIE NR 1 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie,
Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

197 918,39 zł

ZADANIE nr 2 – Zespół Szkół  w Michałowicach, ul. Szkolna 15,
05 – 816 Michałowice.

174 001,63 zł

ZADANIE NR 3 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi,
ul. Główna 96, 05 – 806 Nowa Wieś.

121 343,93 zł

ZADANIE NR 4 – Gminne  Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05 – 806 Nowa Wieś.

20 644,33 zł

ZADANIE NR 5 – Gminne  Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice.

38 591,70 zł

RAZEM

552 499,98 zł

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

ZADANIE NR 1 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz warunki płatności o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: DUON Marketing and Trading S. A. ul. Heweliusza 9, 80 – 890 Gdańsk, cena oferty brutto – 197 918,39 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 26.11.2015 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.

ZADANIE nr 2 – Zespół Szkół w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz warunki płatności o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: DUON Marketing and Trading S. A. ul. Heweliusza 9, 80 – 890 Gdańsk, cena oferty brutto – 174 001,63 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 26.11.2015 r. w siedzibie Zespołu Szkół w Michałowicach.

ZADANIE NR 3 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05 – 806 Nowa Wieś.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz warunki płatności o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: DUON Marketing and Trading S. A. ul. Heweliusza 9, 80 – 890 Gdańsk, cena oferty brutto – 121 343,93 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 26.11.2015 r. w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi.

ZADANIE NR 4 – Gminne Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05 – 806 Nowa Wieś.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz warunki płatności o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: DUON Marketing and Trading S. A. ul. Heweliusza 9, 80 – 890 Gdańsk, cena oferty brutto – 20 644,33 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 26.11.2015 r. w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi.

ZADANIE NR 5 – Gminne  Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz warunki płatności o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: DUON Marketing and Trading S. A. ul. Heweliusza 9, 80 – 890 Gdańsk, cena oferty brutto – 38 591,70 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 26.11.2015 r. w siedzibie Gminnego Przedszkola w Michałowicach.

(-) Ewa Wierzgała

 Dyrektor ZOEAS Gminy Michałowice

Data publikacji: 17.11.2015 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2015 15:46
Wyświetleń: 51
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak