Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.07.2016 13:24

ZOEAS.2712.3.2016

42
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
Termin składania ofert upłynął: 19.07.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.”.

nr sprawy: ZOEAS.2712.3.2016
Numer ogłoszenia 132285 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016 r.
W terminie składnia ofert tj. do dnia 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

( C )

WARUNKI PŁATNOŚCI

(P)

LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM

CENA

(C) 95 %

(max 95 pkt)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

WARUNKI

PŁATNOŚCI

(P) 5 %

(max 5 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

L= C+ P

I.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 33,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

215 067,60 zł

30 dni

95 pkt

5 pkt

 100 pkt 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz oferta nie podlega odrzuceniu.

Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95% (95 pkt) oraz warunki płatności o znaczeniu 5% (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 33, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, cena oferty brutto: 215.067,60 zł oraz termin płatności 30 dni. Oferta otrzymała łącznie maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 oraz art. 94 ust. 1 pkt. 2 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana 01.08.2016 r. w siedzibie Zamawiającego.

.

 

Ewa Wierzgała

 

Dyrektor ZOEAS Gminy Michałowice

Data publikacji: 25.07.2016 13:24
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2016 13:24
Wyświetleń: 42
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak