Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
04.12.2015 13:31

ZOEAS.2712.6.2015

50
Dostawa mebli szkolnych, wyposażenia oraz szafek metalowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 01.12.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH   W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZOEAS.2712.5.2015 pn. „Dostawa mebli szkolnych, wyposażenia oraz szafek metalowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie”.

Numer ogłoszenia: BZP: 314582 – 2015; data zamieszczenia 20.11.2015 r.

 

ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

  • Część 1 – meble drewniane i wyposażenie
  • Część 2 – szafki metalowe

W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 1.12.2015 r. do godz. 1000 wpłynęło 14 ofert.

Kryterium oceny ofert było: 70 pkt. cena, 30 pkt. termin realizacji.

 

nr oferty

nazwa Wykonawcy

część I

meble drewniane i wyposażenie

Część II

szafki metalowe

kwota brutto

termin realizacji

kwota brutto

termin realizacji

1

F.P – H PROGMET

ul. Gliwicka 218

43 – 190 Mikołów

-

-

79 139,43

7 tygodni

-

47,75pkt + 0,00 pkt = 47,75 pkt

2

CEZAS – GLOB Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

10 – 419 Olsztyn

123 175,89

3 tygodnie

53 984,70

3 tygodnie

69,63 pkt + 30,00 pkt = 99,63 pkt

70,00 pkt + 30,00 pkt = 100 pkt

3

TRONUS POLSKA

ul. Ordona 2A

01 – 237 Warszawa

323 130,84

7 tygodni

230 171,13

7 tygodni

26,54 pkt + 0,00 pkt = 26,54 pkt

16,42 pkt + 0,00 pkt = 16,42 pkt

4

P.P.H.U STUDIO 7

ul. Miąsowa 19

28 – 305 Sobków

133 447,00

5 tygodni

-

-

64,27 pkt + 15,00 pkt = 79,27 pkt

-

5

KLADREW

ul. 3 Maja 17/6

83 – 300 Kartuzy

166 778,16

3 tygodnie

-

-

51,42 pkt + 30,00 pkt = 81,42 pkt

-

6

P.H.P AKMA

ul. Długa 43

33 – 132 Niedomice

122 521,53

3 tygodnie

-

-

70,00 pkt + 30,00 pkt = 100,00 pkt

 

7

JARD Sp. z o.o.

Al. Na skarpie 21/11

00 – 488 Warszawa

137 101,95

3 tygodnie

58 892,40

3 tygodnie

62,56 pkt + 30,00 pkt = 93,56 pkt

64,14 pkt + 30,00pkt = 94,14 pkt

8

W&W DESIGN

ul. Pokoju 8A/7

40 – 859 Katowice

154 102,27

7 tygodni

-

-

55,65 pkt + 0,00 pkt = 55,65 pkt

-

9

AKTIV

ul. Wadowska 10

31 – 990 Kraków

216 927,08

3 tygodnie

-

-

39,54 pkt + 30,00 pkt = 69,54 pkt

-

10

Z.P.H LUMAR

ul. Wierzbowa 3

85 – 374 Bydgoszcz

196 579,83

3 tygodnie

-

-

46,63 pkt + 30,00 pkt = 76,63 pkt

-

11

BENER

ul. Wileńska 59B/15

80 – 215 Gdańsk

158 635,56

3 tygodnie

70 343,70

3 tygodnie

54,06 pkt + 30,00 pkt = 84,06 pkt

53,72 pkt + 30,00 pkt = 83,72 pkt

12

P.Z.S. CEZAS Sp. z o.o.

ul. Peryferyjna 12

25 – 562 Kielce

135 792,00

5 tygodni

-

-

63,16 pkt + 15,00 pkt = 78,16 pkt

-

13

P.Z.S. CEZAS Sp. z o.o.

Al. Solidarności 15

15 – 751 Białystok

132 730,53

3 tygodnie

-

-

64,62 pkt + 30,00 pkt = 94,62 pkt

-

14

INVENTIVE GROUP Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 74

03 – 301 Warszawa

147 932,10

3 tygodnie

-

-

57,97 pkt + 30,00 pkt = 87,97 pkt

-

 

 

Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0

  • Liczba ofert odrzuconych – 0


II.

Część 1 – meble drewniane i wyposażenie

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Ze względu na to, że kryterium oceny ofert było: 70 pkt. cena, 30 pkt. termin realizacji, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 11, złożona przez: P.H.P AKMA , ul. Długa 43, 33 – 132 Niedomice na kwotę 122 521,53 zł., termin realizacji 3 tygodnie. Łączna punktacja – 100 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 17.12.2015 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Komorowie, Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

 

Część 2 – szafki metalowe

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Ze względu na to, że kryterium oceny ofert było: 70 pkt. cena, 30 pkt. termin realizacji, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 11, złożona przez: CEZAS – GLOB Sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10 – 419 Olsztyn na kwotę 53 984,70 zł., termin realizacji 3 tygodnie. Łączna punktacja – 100 pkt.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 17.12.2015 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Komorowie,
Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.

 

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor ZOEAS Gminy

Michałowice

Data publikacji: 04.12.2015 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2015 13:31
Wyświetleń: 50
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak