Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
23.12.2014 13:55

ZOEAS.ZP.12.2014

33
Zakup i sukcesywną dostawę produktów żywnościowych do Gminnego przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 19.12.2014 godzina: 09:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

 W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZOEAS.ZP.12.2014 pn. „Zakup i sukcesywną dostawę produktów żywnościowych do Gminnego przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi”. ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

 • Część 1 – pieczywo-Przedszkole w Michałowicach
 • Część 2 - różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Michałowicach
 • Część 3 – pieczywo-Przedszkole w Nowej Wsi
 • Część 4 - różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Nowej Wsi

 

Liczba złożonych ofert – 3:

 

Wykonawca 1

J i B Pych, D. Ammann

ul. Jesionowa 19

05 – 816 Michałowice

 

Wykonawca 2

Piekarnia –Cukiernia S.C.

Antoniak

ul. Rynek 25

O5-840 Brwinów

Wykonawca 3

Bogdan Cholewiński

Sklep Sanitarno Hydrauliczny

ul. Robinii 10A

02 – 495 Warszawa

Część 1 – pieczywo-Przedszkole w Michałowicach

Wykonawca wykluczony

9 245,00 zł

-

Liczba punktów w kryterium cena -100%

-

100

 

Część 2 – różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Michałowicach

-

-

50 765,28 zł

Liczba punktów w kryterium cena -100%

-

-

100

Część 3 – pieczywo-Przedszkole w Nowej Wsi

Wykonawca wykluczony

5 821,00 zł

-

Liczba punktów w kryterium cena -100%

-

100

-

Część 4 - różne artykuły spożywcze-Przedszkole  w Nowej Wsi

-

-

20 519,85 zł

Liczba punktów w kryterium cena -100%

-

-

100

 
 • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 1
 • Liczba ofert odrzuconych – 1

 

 1. Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę, którzy złożył ofertę nr: I na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający odrzucił ofertę nr: I, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy - ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

II.

 1. Część 1 – pieczywo-Przedszkole w Michałowicach.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza w została wybrana oferta nr II, złożona przez: Piekarnia –Cukiernia S.C. Antoniak ul. Rynek 25, 05-840 Brwinów, cena oferty brutto – 9 245,00 zł

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 02.01.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach.

 1. Część 2 – artykuły różne -Przedszkole w Michałowicach.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza w została wybrana oferta nr III, złożona przez: Bogdan Cholewiński, Sklep Sanitarno Hydrauliczny, ul. Robinii 10A, 02 – 495 Warszawa, cena oferty brutto – 50 765,28 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 02.01.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach.

 1. Część 3 – pieczywo-Przedszkole w Nowej Wsi.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza w została wybrana oferta nr II, złożona przez: Piekarnia –Cukiernia S.C. Antoniak ul. Rynek 25, O5-840 Brwinów, cena oferty brutto – 5 821,00 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 02.01.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach.

 1. Część 4 – artykuły różne -Przedszkole w Michałowicach.

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza w została wybrana oferta nr III, złożona przez: Bogdan Cholewiński, Sklep Sanitarno Hydrauliczny, ul. Robinii 10A, 02 – 495 Warszawa, cena oferty brutto – 20 519,85 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 02.01.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach.

Data publikacji: 23.12.2014 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2014 13:55
Wyświetleń: 33
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak