Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
19.02.2015 14:51

ZOEAS.ZP.2712.01.2015

42
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do placówek oświatowych od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Termin składania ofert upłynął: 12.02.2015 godzina: 10:00

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

 W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: ZOEAS.ZP.2712.01.2015 pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do placówek oświatowych od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”

Numer ogłoszenia: 25580 – 2015; data zamieszczenia 04.02.2015 r.
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 37826 - 2015

 

ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

 

NAZWA CZĘŚCI

ZADANIE NR 1 – Gminne  Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05 – 806 Nowa Wieś.

ZADANIE NR 2 – Gminne  Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice.

 

Liczba złożonych ofert – 1:

 

Oferta nr 1 – Energia dla firm S.A. ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa

Oferowana kwota brutto:

 

NAZWA CZĘŚCI

KWOTA (brutto)

ZADANIE NR 1 – Gminne  Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05 – 806 Nowa Wieś.

17 422,43 zł

ZADANIE NR 2 – Gminne  Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice.

38 614,49 zł

RAZEM

55 614,92 zł

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących częściach:

  • ZADANIE NR 1 – Gminne  Przedszkole w Nowej Wsi, ul. Główna 52A, 05 – 806 Nowa Wieś.
  • ZADANIE NR 2 – Gminne  Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice.

 

 

(-) Ewa Wierzgała

Dyrektor ZOEAS Gminy Michałowice

Data publikacji: 19.02.2015 14:51
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2015 14:51
Wyświetleń: 42
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak