Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
09.12.2015 12:44

ZOEAS.ZP.2712.7.2015

28
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 09.12.2015 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

 W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZOEAS.2712.7.2015 pn. „Zakup
  i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi”.
  ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

Część 1 - jaja - Przedszkole w Nowej Wsi

Część 2 - różne artykuły spożywcze - Przedszkole w Nowej Wsi

 

 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 9.12.2015 r. do godz. 1100 wpłynęła 1 oferta.
 2. Kryterium oceny ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności.

 

NUMER I NAZWA CZĘŚCI

Inter – Mlecz

ul. Matuszewska 14

03 – 876 Warszawa

Część 1- jaja-Przedszkole w Nowej Wsi

2 171,40 zł / 30 dni

100,00 pkt

Część 2 - różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Nowej Wsi

-

 

 

 • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
 • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

 1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących częściach:
 • Część 2 – różne art. spożywcze – Przedszkole w Nowej Wsi

W ramach wymienionej części nie złożono żadnej oferty.

 

II.

Część 1 - jaja-Przedszkole w Nowej Wsi

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza w została wybrana oferta nr 9, złożona przez: INTER - MLECZ Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14, 03 - 876 Warszawa, cena oferty brutto – 2 171,40 zł., termin płatności 30 dni.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 16.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach.

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor ZOEAS Gminy

Michałowice

Data publikacji: 09.12.2015 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2015 12:44
Wyświetleń: 28
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak