Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
22.05.2019 10:15

CUW.2311.1.3.2019

124
Zakup i dostawa 8szt. zestawów komputerowych, dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi
Termin składania ofert: 29.05.2019 godzina: 12:00

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1984) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Zakup i dostawa  8szt. zestawów komputerowych, dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi”.

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, 8 szt. zestawów komputerowych (komputer + monitor) dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną stanowi załącznik nr 1  do ogłoszenia.
 2. Termin wykonania zamówienia: 10 czerwca 2019 r.
 3. Ofertę należy złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 29 maja 2019 r. godz. 12:00.
  Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na: „Zakup i dostawa 8 szt. zestawów komputerowych
dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi”.
Nr sprawy CUW.2311.1.3.2019

Nie otwierać przed: 29.05.2019 r. godz.12:30.

 
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 1 podpisaną przez Wykonawcę,
  • formularz ofertowy (załącznik nr 2).
 2. Cena oferty  
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 2.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
  Szczegółowych informacji udziela:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie  o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniejszą ofertę.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja dotycząca zamówienia: www.cuw.michalowice.pl

/-/Ewa Wierzgała

 

 

Dyrektor CUW

 Gminy Michałowice

 

Załączniki

Data publikacji: 22.05.2019 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2019 10:20
Wyświetleń: 124
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak