Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.01.2018 08:18

Zarządzenie Nr 38/2017 Dyrektora CUW z dnia 27 grudnia 2017

w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017r. poz. 2342) oraz § 14 i 15 Rozporządzenia Ministra Finansów Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2017r., poz. 1911)  – Dyrektor  Centrum Usług Wspólnych zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. Ustala się zakładowy plan kont w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.
 2. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych
  w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.
 3. Ustala się zakładowy plan kont w Szkole Podstawowej w Michałowicach w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.
 4. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych
  w Szkole Podstawowej w Michałowicach w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia.
 5. Ustala się zakładowy plan kont w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie w brzmieniu załącznika Nr 5 do zarządzenia.
 6. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych
  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie w brzmieniu załącznika Nr 6 do zarządzenia.
 7. Ustala się zakładowy plan kont w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi w brzmieniu załącznika Nr 7 do zarządzenia.
 8. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi w brzmieniu załącznika Nr 8 do zarządzenia.
 9. Ustala się zakładowy plan kont w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach w brzmieniu załącznika Nr 9 do zarządzenia.
 10. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych
  w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach w brzmieniu załącznika Nr 10 do zarządzenia.
 11. Ustala się zasady funkcjonowania kont w jednostkach, o których mowa w ust 1,3,5,7,9 w brzmieniu załącznika Nr 11 do zarządzenia.
 12. Ustala się wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych w jednostkach, o których mowa w ust 1,3,5,7,9 w brzmieniu załącznika  Nr 12 do zarządzenia.
 13. Ustala się metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania w brzmieniu załącznika Nr 13 do zarządzenia.

§ 2

Nadzór merytoryczny i koordynację nad całością funkcjonowania planu kont powierzam Głównemu Księgowemu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych.

 

§ 4

Zmiany w ewidencji księgowej są stosowane od roku 2018r.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Załączniki

Data publikacji: 25.01.2018 08:18
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2018 08:09
Wyświetleń: 410
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak