Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
07.08.2018 17:00

CUW.2311.1.4.2018

51
Zorganizowanie wyjazdowej imprezy rekreacyjno-kulturalno-integracyjnej na trasie "Komorów – Nałęczów – Komorów”
Termin składania ofert: 14.08.2018 godzina: 14:00

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: „Zorganizowanie wyjazdowej imprezy rekreacyjno-kulturalno-integracyjnej na trasieKomorów – Nałęczów – Komorów”.

 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdowej imprezy  rekreacyjno-kulturalno-integracyjnej na trasie Komorów – Nałęczów – Komorów w dniach 12.10.2018 r. – 14.10.2018 r. dla 45 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 2. Termin wykonania zamówienia: 12.10.2018 r. – 14.10.2018 r.
 3. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 14.08.2018 r. godz.1400.
  Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:

 „Zorganizowanie wyjazdowej imprezy

rekreacyjno-kulturalno-integracyjnej

na trasieKomorów – Nałęczów – Komorów”.

Nr sprawy CUW.2311.1.4.2018,

nie otwierać przed: 14.08.2018 r. godz.1410.

 
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych oraz dokument umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów (wymagana forma dokumentów oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”),
  • zaakceptowany program ramowy (załącznik nr 1),
  • oświadczenie o spełnieniu warunku postępowania dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (załącznik nr 2),
  • wykaz min. 2 usług o podobnym charakterze  (załącznik nr 3),
  • formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 4),
 2. Szczegółowy program wycieczki – forma opisowa Wykonawcy.
 3. Cena oferty:
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 4. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
 5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena 100 pkt.
 6. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Tomasz Wróblewski tel. 22 350 91 57, e-mail: wroblewski|michalowice.pl| |wroblewski|michalowice.pl
  Agnieszka Sokołowska tel. 22 350 91 59,  e-mail: asokolowska|michalowice.pl| |asokolowska|michalowice.pl
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów  postępowania.

 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW

Gminy Michałowice

 

Załączniki

Data publikacji: 07.08.2018 17:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020 14:02
Wyświetleń: 51
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak