Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
08.11.2019 14:30

CUW.231.1.08.2019

48
Zakup i dostawę oczyszczaczy powietrza dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nowej Wsi
Termin składania ofert: 15.11.2019 godzina: 13:00

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Zakup i dostawę oczyszczaczy powietrza dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nowej Wsi”

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 9 szt. oczyszczaczy powietrza dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1  do ogłoszenia.
 2. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Termin wykonania zamówienia: do 29 listopada 2019 r.
 4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 15 listopada 2019 r. godz.13:00.
  Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:

„Zakup i dostawa oczyszczaczy powietrza dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi”.

Nr sprawy CUW.231.1.08.2019

Nie otwierać przed: 15.11.2019 r. godz.13:10.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. załącznik nr 1 podpisany przez Wykonawcę,
  2. formularz ofertowy (załącznik nr 2).
 2. Cena oferty
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 2.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
  Szczegółowych informacji udziela:
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie  o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniejszą ofertę.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja dotycząca zamówienia: www.cuw.michalowice.pl

 

/-/Ewa Wierzgała

 

 

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 08.11.2019 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2019 14:35
Wyświetleń: 48
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak