Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
05.12.2019 14:30

CUW.231.1.09.2019

18
Zakup i dostawę wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
Termin składania ofert: 12.12.2019 godzina: 13:00

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Zakup i dostawę wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie”

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1-3  do ogłoszenia.
 2. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Termin wykonania zamówienia: do 23.12.2019 r.
 4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 12 grudnia 2019 r. godz.13:00.
 5. Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana
  wg poniższego wzoru:

Oferta na:
„Zakup i dostawę wyposażenia kuchni w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie”.
Nr sprawy CUW.231.1.09.2019

Nie otwierać przed: 12.12.2019 r. godz.13:10.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. załączniki nr 1-3 podpisany przez Wykonawcę,
  2. formularz ofertowy (załącznik nr 4).
 2. Cena oferty
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 4.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 4. Szczegółowych informacji udziela:
  W sprawie przedmiotu zamówienia: Monika Święcicka, tel. 22758 06 37 wew. 645, e-mail: m.swiecicka|komorow.edu.pl| |m.swiecicka|komorow.edu.pl

    W sprawie konkursu: Agnieszka Sokołowska tel. 22  350 91 59, email: asokolowska|michalowice.pl| |asokolowska|michalowice.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie
o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniejszą ofertę.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja dotycząca zamówienia: www.cuw.michalowice.pl

 

/-/Ewa Wierzgała

 

 

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 09.12.2019 14:36
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2019 14:36
Wyświetleń: 18
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak