Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
18.12.2019 15:15

CUW.231.1.12.2019

68
Wywóz nieczystości stałych i odpadów kuchennych z terenu placówek oświatowych Gminy Michałowice od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Termin składania ofert: 30.12.2019 godzina: 12:00

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Wywóz nieczystości stałych i odpadów kuchennych z terenu placówek oświatowych Gminy Michałowice od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych i odpadów kuchennych z terenu placówek oświatowych Gminy Michałowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i formularz ofertowy stanowią załączniki 1 – 4.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  Część 1. Wywóz nieczystości ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach,
  Część 2. Wywóz nieczystości z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie,
  Część 3. Wywóz nieczystości z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi,
  Część 4. Wywóz nieczystości z Gminnego Przedszkola w Michałowicach.
 3. Termin wykonania zamówienia: 02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 4. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 30.12.2019 r. godz.1200.
  Koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:
„Wywóz nieczystości stałych, odpadów kuchennych
z terenu placówek oświatowych Gminy Michałowice
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”
Nr sprawy CUW.231.1.12.2019

Nie otwierać przed: 30.12.2019 r. godz.1300.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  • formularz ofertowy (załącznik 1 – 4),
 2. Cena oferty
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
  Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Pani Agnieszka Sokołowska, tel. 22 350 91 59. email: asokolowska|michalowice.pl| |asokolowska|michalowice.pl
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

 

 

Ewa Wierzgała

/-/

Dyrektor CUW Gminy
Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 18.12.2019 15:18
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2019 08:50
Wyświetleń: 68
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak