Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
02.09.2019 15:30

CUW.231.1.6.2019

47
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen oraz na wycieczki
Termin składania ofert: 09.09.2019 godzina: 12:00

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: „Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen oraz na wycieczki”.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  • Część 1: Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach na basen przy ul. Sosnowskiego 3 w Warszawie.
  • Część 2: Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Komorowie na basen przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.
  • Część 3: Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  • do części 1 – załącznik nr 1
  • do części 2 – załącznik nr 2
  • do części 3 – załącznik nr 3
 3. Termin wykonania zamówienia: 10.09.2019 r. – 20.12.2019 r.
 4. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Szkół Gminy Michałowice z siedzibą
  w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 09.09.2019 r. godz.1200.

Koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:

 „Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach
i Szkoły Podstawowej w Komorowie,

Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
na basen oraz na wycieczki”.

CUW.231.1.6.2019

Nie otwierać przed: 09.09.2019 r. godz.1230.

 
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • podpisane załączniki nr 1,2,3 (jeżeli dotyczy),
  • wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia (załącznik nr 4),
  • dokument potwierdzający posiadanie opłaconej polisy NNW,
  • formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 5).
 2. Cena oferty:
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 4. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Tomasz Wróblewski, tel. 22 350 91 57, email: wroblewski|michalowice.pl| |wroblewski|michalowice.pl
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie
o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

Załączniki

Data publikacji: 03.09.2019 15:38
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2019 08:50
Wyświetleń: 47
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak