Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
08.05.2020 14:45

CUW.231.1.4.2020

146
Organizację półkolonii dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice w okresie 29.06.2020 r. – 14.08.2020 r.
Termin składania ofert: 22.05.2020 godzina: 10:00
 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem konkursu ofert jest organizacja półkolonii letnich w placówkach:
  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. M. Dąbrowskiej 12/20.
  2. Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Szkolna 15.
  3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi, ul. Główna 96.
 2. Termin wykonania zamówienia: 29.06.2020 r. – 14.08.2020 r.
 3. Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 92a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zorganizował na terenie Polski kolonie, półkolonie lub inne formy wypoczynku dla min. 20 dzieci, co najmniej dla dwóch podmiotów, trwające minimum 2 turnusy każdy.

 1. Zadania i obowiązki Wykonawcy.
  1. Wykonawca zorganizuje półkolonie składające się maksymalnie z 7 turnusów pięciodniowych (poniedziałek-piątek).
  2. Wykonawca w każdej z placówek wymienionych w pkt I stworzy jednocześnie do 3 grup po maksymalnie 12 dzieci w wieku 7-10 lat.
  3. Pobyt dzieci w placówce będzie odbywał się w godzinach 8:00 – 17:00.
  4. Zajęcia będą odbywały się w placówkach i w najbliższym ich otoczeniu (boisko, park, las itp.).
  5. Wykonawca zapewni dzieciom posiłek w postaci obiadu, podwieczorek oraz całodzienny dostęp do wody pitnej (naczynia i sztućce jednorazowe).
  6. Wykonawca zapewni wszelkie materiały potrzebne do realizacji programu półkolonii.
  7. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wypoczynku do kuratorium oświaty.
  8. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW dzieciom uczestniczącym w półkoloniach.
  9. Optymalne zatrudnienie: na każdą grupę jeden wychowawca spełniający wymogi ustawy oraz jedna osoba wspomagająca na dwie grupy.
  10. Wykonawca zapewni w każdej placówce osobę posiadającą kwalifikacje dla kierowników kolonii.
 2. Zadania i obowiązki Zamawiającego.
  1. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia, infrastrukturę zewnętrzną szkół, zaplecze sanitarne oraz sprzęt sportowy.
  2. Zamawiający na swoich stronach internetowych oraz portalach społecznościowych zamieści informacje o półkoloniach na podstawie materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
 3. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 22.05.2020 r. godz.1000.

Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na: „Organizację półkolonii dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice
w okresie 29.06.2020 r. – 14.08.2020 r.”.

Nr sprawy CUW.231.1.4.2020, nie otwierać przed: 22.05.2020 r. godz.1010.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 1),
  2. Dwutygodniową ofertę programową dla każdej placówki uwzględniającą specyfikę szkoły i jej położenie (jako załącznik nr 2).
  3. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi wymienionej w wykazie „doświadczenie zawodowe” stanowiącym część formularza ofertowego (załącznik nr 3).
 2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:
  1. Cena za pobyt jednego dziecka na jednym turnusie – waga kryterium 50 %
   Sposób oceny ofert w tym kryterium wyliczona będzie wg wzoru:

gdzie: C-ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę pobytu jednego dziecka na jednym turnusie.

 1. Atrakcyjność oferty programowej – waga kryterium 30 %
  Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę dane przedstawione w załączniku nr 2 do oferty — tj. w opisie programu półkolonii.
  Maksymalna  ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca przy ocenie tego kryterium wynosi 30 pkt.
  Sposób obliczenia:
  Zamawiający przyznawać będzie punkty w oparciu o nw. kryterium:
  kreatywność programu półkolonii (pomysłowość, oryginalność, niepowtarzalność, wychodzenie poza standardowe schematy działań, zaangażowanie uczestników).
  30 pkt — kreatywny
  15 pkt — średnio kreatywny
    0 pkt — niekreatywny
  • kreatywny program - w bardzo interesującej, niekonwencjonalnej formie, odpowiednio dobrany do grupy wiekowej odbiorców oraz w bardzo dużym stopniu angażujący uczestników,
  • średnio kreatywny program - w interesującej formie, odpowiednio dobrany do grupy wiekowej odbiorców oraz w średnim stopniu angażujący uczestników),
  • nieatrakcyjny program - w mało interesującej, oczywistej formie, lub/i nieodpowiednio dobrany do grupy wiekowej odbiorców oraz w małym stopniu angażujący uczestników
 2. Zatrudnienie do realizacji zadania nauczycieli placówek oświatowych Gminy Michałowice – waga kryterium 20 %.
  Zamawiający przyznawać będzie punkty w oparciu o nw. kryterium:

20 pkt — Wykonawca umożliwi obsadzenie wszystkich stanowisk wychowawców pracownikami placówek oświatowych Gminy Michałowice,

10 pkt —Wykonawca umożliwi obsadzenie przynajmniej połowy stanowisk wychowawców pracownikami placówek oświatowych Gminy Michałowice,

0 pkt —Wykonawca umożliwi obsadzenie mniej niż połowę stanowisk wychowawców pracownikami placówek oświatowych Gminy Michałowice.

Zamawiający przyjmuje 1% = 1 punkt

 1. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Tomasz Wróblewski tel. 22 350 91 57, e-mail: wroblewski|cuw.michalowice.pl| |wroblewski|cuw.michalowice.pl
 2. W związku z ogłoszonym na terytorium RP stenem epidemii spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz odwołania półkolonii. W przypadku unieważnienia lub odwołania półkolonii Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów  poniesionych przez Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
 3. Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniejszą ofertę.

Ewa Wierzgała

Dyrektor CUW Gminy

Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 08.05.2020 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020 14:51
Wyświetleń: 146
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak