Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
16.12.2019 12:20

CUW.231.1.10.2019

45
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen
Termin składania ofert: 23.12.2019 godzina: 12:00

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1846) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: „Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen”.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  Część 1. Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach na basen przy ul. Sosnowskiego 3 w Warszawie.
  Część 2. Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Komorowie na basen przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.
  Część 3. Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  do części 1 – załącznik nr 1
  do części 2 – załącznik nr 2
  do części 3 – załącznik nr 3
 1. Termin wykonania zamówienia: 07.01.2020 r. – 24.06.2020 r.
 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Szkół Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 23.12.2019 r. godz.1200.
 2. Koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:
„Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach
i Szkoły Podstawowej w Komorowie,

Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen”.
CUW.231.1.10.2019

Nie otwierać przed: 23.12.2019 r. godz.1230.

 
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • podpisane załączniki nr 1,2,3 (jeżeli dotyczy),
  • wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia (załącznik nr 4),
  • dokument potwierdzający posiadanie opłaconej polisy NNW,
  • formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 5).
 2. Cena oferty:
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 4. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Agnieszka Sokołowska, tel. 22 350 91 59, email: wroblewski|michalowice.pl| |asokolowska|michalowice.pl
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

 

 

Ewa Wierzgała

/-/

Dyrektor CUW

Gminy Michałowice

Załączniki

Data zmiany: 19.12.2019
Sprostowano termin składania ofert - do 23.12 12:00
Data publikacji: 16.12.2019 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2019 12:25
Wyświetleń: 45
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak