Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
12.06.2019 15:55

CUW.231.1.4.2019

71
Dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
Termin składania ofert: 26.06.2019 godzina: 15:00
 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem konkursu ofert jest dzierżawa lokalu użytkowego i organizacja punktu zbiorowego żywienia Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie ul. M. Dąbrowskiej 12/20. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1.

 1. Termin wykonania zamówienia: 02.09.2019 r. – 30.06.2020 r.          
 2. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą
  w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 26.06.2019 r. godz.1500.

Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana
wg poniższego wzoru:

Oferta na:
„Dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie”.

Nr sprawy CUW.231.1.4.2019, nie otwierać przed: 26.06.2019 r. godz.1630.

 
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub informację, że przedsiębiorca jest wpisany do Centralnej Ewidencji
   i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS-u,
  • pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
   z oryginałem przez osobę  upoważnioną), w do złożenia oferty lub zawarcia umowy,
  • umowę spółki, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej,
  • dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi wymienionej w wykazie „doświadczenie zawodowe” stanowiącym część formularza ofertowego.
  • formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
  • zatwierdzony projekt umowy,
  • przykładowy czterotygodniowy jadłospis (oferent będzie zobowiązany do zrealizowania zaproponowanego jadłospisu w terminie ustalonym po podpisaniu umowy).
 2. Cena oferty:

Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty (maksymalnie 100 pkt.) będzie:
  koszt najmu 20 pkt., cena obiadu 20 pkt., menu 35 pkt., udogodnienia 20 pkt., diety 5 pkt.  
 2. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów  postępowania.
 4. Organizator konkursu poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniejszą ofertę.

 

Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy

Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 12.06.2019 16:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2019 16:00
Wyświetleń: 71
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak