Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
08.11.2019 15:15

CUW.231.1.7.2019

52
Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi
Termin składania ofert: 15.11.2019 godzina: 12:00

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych 22 szt. zestawów komputerowych, 1 szt. laptopa,  wykonanie instalacji wraz z materiałami do pracowni informatycznej, zakup, montaż mebli i wyposażenia do pracowni informatycznej dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi ul. Główna 96. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną stanowią załączniki nr 1-3  do ogłoszenia.
 2. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2019 r.
 3. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części w następujący sposób:
  • Część 1  Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych 22 szt. zestawów komputerowych oraz 1 laptopa
  • Część 2  Wykonanie instalacji wraz z materiałami do pracowni informatycznej
  • Część 3  Zakup, montaż mebli i wyposażenia do pracowni informatycznej

Każda część przedmiotu konkursu stanowi odrębne zamówienie.

Wykonawca składa ofertę na jedną lub więcej części.

 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 15 listopada 2019 r. godz.1200.
  Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:

„Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”

Nr sprawy CUW.231.1.7.2019

Nie otwierać przed: 15.11 2019 r. godz.1210.

 
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • specyfikację techniczną stanowiącą załączniki nr 1-3 podpisaną przez Wykonawcę.
  • formularz ofertowy (załącznik nr 4).
 2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 3. Szczegółowych informacji udziela:
 4. w sprawie przedmiotu zamówienia
  Jolanta Walendowska, tel. 22 798 90 95 e-mail: jwalendowska|nowawies.pl| |jwalendowska|nowawies.pl
 5. w sprawach formalnych
   Agnieszka Sokołowska tel. 22 350 91 59, e-mail: asokolowska|michalowice.pl| |asokolowska|michalowice.pl
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie  o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja dotycząca zamówienia: www.cuw.michalowice.pl

 (-)Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 08.11.2019 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2019 15:20
Wyświetleń: 52
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak