Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
27.01.2020 13:25

CUW.231.1.3.2020

166
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice
Termin składania ofert: 04.02.2020 godzina: 12:00

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

 „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice”.

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (tuszy, tonerów i folii do, faxu), których asortyment stanowią załączniki nr 1-6 ogłoszenia z podziałem na:
   • Część 1 – Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Szkoły Podstawowej w Michałowicach (załącznik nr 1)
   • Część 2 – Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi:
    1. Szkołę Podstawową w Nowej Wsi (załącznik nr 2),
    2. Przedszkole w Nowej Wsi (załącznik nr 3).
   • Część 3 –Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. (załącznik nr 4)
  2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowania. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania, którego dokona upoważniony pracownik placówki oświatowej.
  3. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru na wskazany w zamówieniu adres, w dni robocze w godzinach od 800 do 1600, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu i rozładunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika placówki oświatowej.
  4. Towary mają być fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalne opakowania, posiadające minimalny termin 2/3 przydatności do użycia umieszczonego na oryginalnych opakowaniach producenta
  5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad. Upoważnieni pracownicy placówek oświatowych będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych.
  6. Upoważnionym pracownikom placówek oświatowych przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy.
  7. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
  8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją producenta. W związku z możliwością wystąpienia wad ukrytych danego towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania Wykonawcy reklamacji na dany towar w każdym momencie trwania umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  1. Część 1. Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach,
  2. Część 2. Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi,
  3. Część 3. Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Zamówienie należy realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do wyczerpania kwoty zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r., zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami jednostkowymi.
 4. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia  4 lutego 2020 r. godz.1200.
  Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:

„Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych
do urządzeń biurowych
dla placówek oświatowych Gminy Michałowice”
Nr sprawy CUW.231.1.3.2020

Nie otwierać przed: 04.02 2020 r. godz.1230.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik 5-7),
  2. formularz asortymentowo – cenowy (załączniki 1-4).
 2. Cena oferty  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
  Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  1. W sprawach formalnych Pani  Agnieszka Sokołowska, tel. 22 350 91 59, email: asokolowska|michalowice.pl| |asokolowska|michalowice.pl
  2. W sprawie przedmiotu zamówienia:
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu Wykonawcy najkorzystniejszej oferty.

 

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

 

Załączniki

Data zmiany: 29.01.2020
Udzielono odpowiedzi na zapytanie nr1
Data zmiany: 30.01.2020
Poprawiono załącznik nr 3 oraz przedłużono termin składania ofert do 04.II.2020
Data publikacji: 27.01.2020 13:28
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020 14:47
Wyświetleń: 166
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak