Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
23.12.2020 14:15

CUW.231.1.8.2020

226
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice
Termin składania ofert: 05.01.2021 godzina: 10:00

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

 „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice”.

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (tuszy, tonerów i folii do, faxu), których asortyment stanowią załączniki nr 1-6 ogłoszenia z podziałem na:
   • Część 1 – Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
    do Szkoły Podstawowej w Michałowicach( załącznik nr 1)
   • Część 2 – Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
    do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi:
    • Szkołę Podstawową w Nowej Wsi (załącznik nr 2),
    • Przedszkole w Nowej Wsi (załącznik nr 3).
  2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowania. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania, którego dokona upoważniony pracownik placówki oświatowej.
  3. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru na wskazany w zamówieniu adres, w dni robocze w godzinach od 800 do 1600, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu i rozładunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika placówki oświatowej.
  4. Towary mają być fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalne opakowania, posiadające minimalny termin 2/3 przydatności do użycia umieszczonego na oryginalnych opakowaniach producenta
  5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad. Upoważnieni pracownicy placówek oświatowych będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych.
  6. Upoważnionym pracownikom placówek oświatowych przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy.
  7. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
  8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją producenta. W związku z możliwością wystąpienia wad ukrytych danego towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania Wykonawcy reklamacji na dany towar w każdym momencie trwania umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  • Część 1 - Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach,
  • Część 2 - Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Zamówienie należy realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do wyczerpania kwoty zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r., zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami jednostkowymi.
 4. Ofertę należy złożyć:
  1. W formie papierowej wraz z załącznikami w trwale zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:

„Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice”.

Nr sprawy CUW.231.1.8.2020 Nie otwierać przed: 05.01.2021 r. godz.1030.

Adres złożenia: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, do dnia 5 stycznia 2021 r. godz.1000. W związku z panującą sytuacją dotyczącą COVID-19, w przypadku składania oferty osobiście, po przybyciu do siedziby CUW prosimy o kontakt pod nr tel. 22 350 91 56-57.

 1. W formie elektronicznej – skan dokumentów spakowanych programem typu WinRAR lub ZIP zabezpieczonych hasłem dostępu na adres przetargi|cuw.michalowice.pl| |przetargi|cuw.michalowice.pl. do dnia 05.01.2020 r. do godz. 10:00. Jednocześnie 05.01.2020 r. o godz. 10:30 Wykonawca zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną hasła do otwarcia plików z ofertą.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • formularz asortymentowo – cenowy (załączniki 1-3),
  • formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik 4-5),
 2. Cena oferty
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 4. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Tomasz Wróblewski lub Agnieszka Sokołowska, tel. 22 350 91 57, email: przetargi|cuw.michalowice.pl| |przetargi|cuw.michalowice.pl
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania

Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu Wykonawcy najkorzystniejszej oferty.

 

/-/Ewa Wierzgała

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

 

Załączniki

Data zmiany: 04.01.2021
Udzielono odpowiedzi na pytanie nr 1
Zmieniono załączniki nr 1 i nr 3
Data publikacji: 23.12.2020 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2021 13:33
Wyświetleń: 226
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak