Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
21.12.2020 15:40

CUW.231.1.9.2020

46
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Termin składania ofert: 30.12.2020 godzina: 12:00

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  • Część 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi.
  • Część 2. Szkoła Podstawowa w Michałowicach.
  • Część 3. Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.
  • Część 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  • do części 1 – załącznik nr 1 i 2,
  • do części 2 – załącznik nr 3,
  • do części 3 – załącznik nr 4,
  • do części 4 – załącznik nr 5.
 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części.
 4. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2020 r.
 5. Ofertę należy złożyć:
  1. W formie papierowej wraz z załącznikami w trwale zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, która powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na „Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie

w placówkach Gminy Michałowice od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ”

Nr sprawy CUW.2311.1.9.2020. Nie otwierać przed: 30.12.2020 r. godz.1210.

Adres złożenia: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, do dnia 30 grudnia 2020 r. godz.1200. W związku z panującą sytuacją dotyczącą COVID-19, w przypadku składania oferty osobiście, po przybyciu do siedziby CUW prosimy o kontakt pod nr tel. 22 350 91 56-57.

 1. W formie elektronicznej – skan dokumentów spakowanych programem typu WinRAR lub ZIP zabezpieczonych hasłem dostępu na adres przetargi|cuw.michalowice.pl| |przetargi|cuw.michalowice.pl. do dnia 30.12.2020 r. do godz. 12:00. Jednocześnie 30.12.2020 r. o godz. 12:10 Wykonawca zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną hasła do otwarcia plików z ofertą.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 (odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę),
  • formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 6),
 2. Cena oferty. Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 4. W przypadku uzyskania identycznych najniższych ofert cenowych, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta oferująca lepsze parametry kserokopiarki oraz korzystniejsze warunki serwisowania.
 5. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Pan Tomasz Wróblewski, tel. 22 350 91 57, email: przetargi|cuw.michalowice.pl| |przetargi|cuw.michalowice.pl
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 21.12.2020 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2020 14:21
Wyświetleń: 46
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak