Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
20.12.2018 08:50

CUW.2311.1.15.2018

34
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Termin składania ofert: 28.12.2018 godzina: 12:00

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ”

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 – 4 do ogłoszenia z podziałem na:
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi (załącznik nr 1 i 1a),
  • Szkoła Podstawowa w Michałowicach (załącznik nr 2 i 2a),
  • Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice (załącznik nr 3 i 3a),
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie (załącznik nr 4 i 4a).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2019 r.
 4. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 28 grudnia 2018 r. godz. 1200.
  Trwale zaklejona koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na

„Bezpłatne użyczenie kserokopiarek oraz płatność za wykonane kopie
w placówkach Gminy Michałowice|
od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ”

Nr sprawy CUW.2311.1.15.2018 Nie otwierać przed: 28.12.2018 r. godz.1300.

 
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • załączniki nr 1, 2, 3, 4
  • specyfikację techniczną kserokopiarek (załączniki 1a, 2a, 3a 4a),
  • formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 5),
 2. Cena oferty
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 4. W przypadku uzyskania identycznych najniższych ofert cenowych, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta oferująca lepsze parametry kserokopiarki oraz korzystniejsze warunki serwisowania.
 5. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela: Pan Tomasz Wróblewski, tel. 22 350 91 57, email: wroblewski|michalowice.pl| |wroblewski|michalowice.pl
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

 

/-/Ewa Wierzgała

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 20.12.2018 08:57
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020 14:08
Wyświetleń: 34
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak