Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
30.07.2019 14:35

CUW.231.1.05.2019

59
Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia dla placówek oświatowych Gminy Michałowice
Termin składania ofert: 06.08.2019 godzina: 11:00

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia dla placówek oświatowych Gminy Michałowice”.

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli szkolnych i wyposażenia dla placówek oświatowych Gminy Michałowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1-3  do ogłoszenia.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na:
  1. Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi
  2. Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach
  3. Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
 3. Termin wykonania zamówienia: 30 sierpnia 2019 r.
 4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 6 sierpnia 2019 r. godz.11:00.
  Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:
„Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia dla placówek oświatowych Gminy Michałowice”.
Nr sprawy CUW.231.1.05.2019

Nie otwierać przed: 06.08.2019 r. godz.11:10.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  • załączniki nr 1-3  podpisane przez Wykonawcę,
  • formularz ofertowy (załącznik nr 4).
 2. Cena oferty  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 4.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
  Szczegółowych informacji udziela:
  1. W sprawie przedmiotu zamówienia:
  2. W sprawie konkursu: Tomasz Wróblewski tel. 22  350 91 57, email: wroblewski|michalowice.pl| |wroblewski|michalowice.pl
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie  o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniejszą ofertę.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja dotycząca zamówienia: www.cuw.michalowice.pl

 

/-/Ewa Wierzgała

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 30.07.2019 14:41
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2019 14:41
Wyświetleń: 59
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak