Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
17.12.2019 15:35

CUW.2311.1.11.2019

69
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice
Termin składania ofert: 24.12.2019 godzina: 09:10

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  Część 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi.
  Część 2. Szkoła Podstawowa w Michałowicach.
  Część 3. Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.
  Część 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  do części 1 – załącznik nr 1 i 1a,
  do części 2 – załącznik nr 2 i 2a,
  do części 3 – załącznik nr 3 i 3a,
  do części 4 – załącznik nr 4 i 4a.
 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części.
 4. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2020 r.
 5. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach,
  ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 24 grudnia 2019 r. godz. 900.
  Trwale zaklejona koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na
„Bezpłatne użyczenie kserokopiarek oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice
od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ”
Nr sprawy CUW.2311.1.11.2019.

Nie otwierać przed: 24.12.2019 r. godz.9 10.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  • załączniki nr 1, 2, 3, 4 (odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę),
  • załączniki 1a, 2a, 3a 4a (jeżeli dotyczy),
 2. formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 5),
 3. Cena oferty
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 5. W przypadku uzyskania identycznych najniższych ofert cenowych, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta oferująca lepsze parametry kserokopiarki oraz korzystniejsze warunki serwisowania.
 6. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Pan Tomasz Wróblewski, tel. 22 350 91 57, email: wroblewski|michalowice.pl| |wroblewski|michalowice.pl
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

 

Ewa Wierzgała
/-/

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 17.12.2019 15:38
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2019 09:12
Wyświetleń: 69
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak