Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
14.01.2019 14:15

CUW.2310.1.2.2019

80
Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2019 r.
Termin składania ofert: 22.01.2019 godzina: 13:00

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2019 r.”.

 

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystości, których asortyment stanowią załączniki nr 1-9 ogłoszenia z podziałem na:
   1. Część 1 – Zakup i dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej w Michałowicach:
    • Gimnazjum w Michałowicach (załącznik nr 1),
    • Szkołę Podstawową w Michałowicach (załącznik nr 2),
   2. Część 2 – Zakup i dostawę środków czystości do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi:
    • Szkołę Podstawową w Nowej Wsi (załącznik nr 3),
    • Gimnazjum w Nowej Wsi (załącznik nr 4),
    • Przedszkole w Nowej Wsi (załącznik nr 5),
   3. Część 3 – Zakup i dostawę środków czystości do Przedszkola w Michałowicach (załącznik nr 6),
   4. Część 4 – Zakup i dostawę środków czystości do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie:
    • Szkołę Podstawową w Komorowie (załącznik nr 7),
    • Gimnazjum w Komorowie (załącznik nr 8),
    • Liceum Ogólnokształcące w Komorowie (załącznik nr 9),
  2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowania. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania, którego dokona upoważniony pracownik placówki.
  3. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru na wskazany w zamówieniu adres, w dni robocze w godzinach od 800 do 1600, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu i rozładunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika placówki.
  4. Środki czystości mają być fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające minimalny termin 2/3 przydatności do użycia umieszczonego na oryginalnych opakowaniach producenta.
  5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad. Upoważnieni pracownicy placówek będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych.
  6. Upoważnionym pracownikom placówek przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy.
  7. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
  8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone środki czystości zgodnie z gwarancją producenta. W związku z możliwością wystąpienia wad ukrytych danego towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania Wykonawcy reklamacji na dany towar w każdym momencie trwania umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  1. Zakup i dostawę środków czystości dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach,
  2. Zakup i dostawę środków czystości dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi,
  3. Zakup i dostawę środków czystości dla Przedszkola w Michałowicach,
  4. Zakup i dostawę środków czystości dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Zamówienie należy realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do wyczerpania kwoty zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2018 r., zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami jednostkowymi.
 4. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 22 stycznia 2019 r. godz.1300.
  Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:
„Zakup i dostawa środków czystości
do gminnych placówek oświatowych w 2019 r.”.
Nr sprawy CUW.2310.1.2.2019

Nie otwierać przed: 22.01.2019 r. godz.1310.

 
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • załączniki 1-9 stanowiące formularze asortymentowo – cenowe (jeżeli dotyczy),
  • formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 10 – 13.
 2. Cena oferty  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 4. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu Wykonawcy najkorzystniejszej oferty.

 

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

 

Załączniki

Data publikacji: 14.01.2019 14:19
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2019 14:19
Wyświetleń: 80
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak