Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
14.01.2020 15:40

CUW.231.1.2.2020

110
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz do gminnych placówek oświatowych
Termin składania ofert: 21.01.2020 godzina: 13:00

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz.  1843) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz do gminnych placówek oświatowych”.

 

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych, których asortyment stanowią załączniki nr 1-6 ogłoszenia z podziałem na:

Część 1 – Zakup i dostawę materiałów biurowych do Szkoły Podstawowej w Michałowicach (załącznik nr 1),

Część 2 – Zakup i dostawę materiałów biurowych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi:

 • Szkołę Podstawową w Nowej Wsi (załącznik nr 2),
 • Przedszkole w Nowej Wsi (załącznik nr 3),

Część 3 – Zakup i dostawę materiałów biurowych do Przedszkola w Michałowicach (załącznik nr 4),

Część 4 – Zakup i dostawę środków czystości do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie:

 • Szkołę Podstawową w Komorowie (załącznik nr 5),
 • Liceum Ogólnokształcące w Komorowie (załącznik nr 6),

Część 5 – Zakup i dostawę środków czystości do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice (załącznik nr 7).

 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowania. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania, którego dokona upoważniony pracownik placówki.
 2. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru na wskazany w zamówieniu adres, w dni robocze w godzinach od 800 do 1600, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu i rozładunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika placówki.
 3. Materiały biurowe mają być fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalne opakowania.
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad. Upoważnieni pracownicy placówek będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych.
 5. Upoważnionym pracownikom placówek przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy.
 6. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
 7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały biurowe zgodnie z gwarancją producenta. W związku z możliwością wystąpienia wad ukrytych danego towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania Wykonawcy reklamacji na dany towar w każdym momencie trwania umowy.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  • Część 1. Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach,
  • Część 2. Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi,
  • Część 3. Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Przedszkola w Michałowicach,
  • Część 4. Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie,
  • Część 5. Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  Zamówienie należy realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do wyczerpania kwoty zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r. zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami jednostkowymi.
 3. Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 119 do dnia 21 stycznia 2020 r. godz.1300.
  Trwale zaklejona koperta opatrzona pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych do
Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
 oraz do gminnych placówek oświatowych”
Nr sprawy CUW.231.1.2.2020

Nie otwierać przed: 21.01.2020 r. godz.1330.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  • załączniki 1 – 7 stanowiące formularze asortymentowo – cenowe
  • formularze ofertowe zał. 8 – 12
 2. Cena oferty
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 4. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Tomasz Wróblewski, tel. 22 350 91 57, e-mail: wroblewski|michalowice.pl| |wroblewski|michalowice.pl
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów złożenia ofert.

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu Wykonawcy najkorzystniejszej oferty.

 

 

/-/ Ewa Wierzgała

Dyrektor CUW Gminy Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 14.01.2020 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020 15:52
Wyświetleń: 110
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak