Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
23.12.2020 13:59

CUW.231.1.7.2020

44
Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2021 r.
Termin składania ofert: 07.01.2021 godzina: 13:00

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2021 r.”.

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystości, których asortyment stanowią załączniki nr 1 – 6 ogłoszenia z podziałem na:
   • Część 1 – Zakup i dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej w Michałowicach (załącznik nr 1):
   • Część 2 – Zakup i dostawę środków czystości do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
    w Nowej Wsi:
    • Szkołę Podstawową w Nowej Wsi (załącznik nr 2),
    • Przedszkole w Nowej Wsi (załącznik nr 3),
   • Część 3 – Zakup i dostawę środków czystości do Przedszkola w Michałowicach (załącznik nr 4),
   • Część 4 – Zakup i dostawę środków czystości do Zespołu Szkół Ogólnokształcących
    w Komorowie:
    • Szkołę Podstawową w Komorowie (załącznik nr 5),
    • Liceum Ogólnokształcące w Komorowie (załącznik nr 6),
  2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowania. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania, którego dokona upoważniony pracownik placówki.
  3. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru na wskazany w zamówieniu adres
   w dni robocze w godzinach od 800 do 1600, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu i rozładunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika placówki.
  4. Środki czystości mają być fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające minimalny termin 2/3 przydatności do użycia umieszczonego na oryginalnych opakowaniach producenta.
  5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad. Upoważnieni pracownicy placówek będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych.
  6. Upoważnionym pracownikom placówek przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy.
  7. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
  8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone środki czystości zgodnie z gwarancją producenta. W związku z możliwością wystąpienia wad ukrytych danego towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania Wykonawcy reklamacji na dany towar
   w każdym momencie trwania umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  • Część 1 - Zakup i dostawę środków czystości dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach,
  • Część 2 - Zakup i dostawę środków czystości dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi,
  • Część 3 - Zakup i dostawę środków czystości dla Przedszkola w Michałowicach,
  • Część 4 - Zakup i dostawę środków czystości dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących
   w Komorowie.
 3. Termin wykonania zamówienia:
 4. Zamówienie należy realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do wyczerpania kwoty zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r. zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami jednostkowymi.
 5. Ofertę należy złożyć:
  1. W formie papierowej wraz z załącznikami w trwale zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na:

„Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2021 r.”.

Nr sprawy CUW.231.1.7.2020 Nie otwierać przed: 07.01.2021 r. godz.1330.

Adres złożenia: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, do dnia 06.stycznia 2021 r. godz.1300. W związku z panującą sytuacją dotyczącą COVID-19, w przypadku składania oferty osobiście, po przybyciu do siedziby CUW prosimy o kontakt pod nr tel. 22 350 91 56-57.

 1. W formie elektronicznej – skan dokumentów spakowanych programem typu WinRAR lub ZIP zabezpieczonych hasłem dostępu na adres przetargi|cuw.michalowice.pl| |przetargi|cuw.michalowice.pl. do dnia 07.01.2021 r. do godz. 13:00. Jednocześnie 07.01.2021 r. o godz. 13:30 Wykonawca zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną hasła do otwarcia plików z ofertą.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. załączniki 1 – 6 stanowiące formularze asortymentowo – cenowe (jeżeli dotyczy),
  2. formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 7 – 10.
 2. Cena oferty
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 4. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela:
  Tomasz Wróblewski lub Agnieszka Sokołowska tel. 22 350 91 57, email: przetargi|cuw.michalowice.pl| |przetargi|cuw.michalowice.pl
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 6. Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu Wykonawcy najkorzystniejszej oferty.
  Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu Wykonawcy najkorzystniejszej oferty.

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW

Gminy Michałowice

 

Załączniki

Data publikacji: 23.12.2020 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2020 15:01
Wyświetleń: 44
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak